Privacy policy

Allmänt

Landstinget i Värmland registrerar och behandlar de personuppgifter som samlas in när du använder och spelar Rocka munnen. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Landstinget i Värmland är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Insamlingen av personuppgifter, hur du använder appen och spelet Rocka munnen kommer användas för att göra din spelupplevelse så bra som möjligt samt som underlag för Folktandvården i Sverige för vidare utveckling av spelet och till analys av beteenden och eventuella beteendeförändringar som kan påverka barns tandhälsa positivt.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter och supportärenden via och appen, t.ex. noteringar om frågor och klagomål (support@rockamunnen.se)

Vi frågar dig om födelseår, månad och dag när du startar appen första gången. Du kan när som helst ändra dina inställningar om hur du vill dela data och personuppgifter. När du anger att du inte längre vill dela data, upphör vi att logga ditt användande.

Lagring av personuppgifter & uppgifter

De personuppgifter vi lagrar är:

  • Födelsedatum
  • IP-adress

Dessa kombineras aldrig för att analysera informationen, utan för att separat ge analysen om spelarnas geografiska fördelning eller när födelsedagen inträffar för att se åldersfördelningen för de som spelar nationellt.

Vi lagrar personuppgifter och data så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan (efter 14 månader, raderas de automatiskt).

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Landstinget i Värmland, till viss del av Sticky Beat, som utvecklat spelet, och dessutom av kommunikationsbyrån Bulldozer.

Samtycke

Genom att aktivt tacka ja till att dela data i appen Rocka munnen samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via landstingsarkivet@liv.se

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. Registerutdrag. Skicka den skriftliga begäran till:

Landstinget i Värmland, 651 82 Karlstad

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Region Värmland, 651 82 Karlstad.
Besöksadress: Rosenborgsgatan 50. Telefon: 054-61 50 00.
Organisationsnummer: 232100-0156.

Är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).